Liceum Ogólnokształcące  i Technikum w Zespole Szkół w Michałowie

Komisja rekrutacyjna

1. Postępowanie rekrutacyjne do  Liceum Ogólnokształcącego  i Technikum w Zespole Szkół w Michałowie przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

8. Listy, o których mowa w ust. 5 i 7, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

9. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 7, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust.10. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

12. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

14. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

15. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Liceum Ogólnokształcące  i Technikum w Zespole Szkół w Michałowie

Zasady Rekrutacji Uczniów

Kryteria rekrutacji

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata

- wynosi łącznie 200

Uczeń może otrzymać:

 1) W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego – 100 pkt.

Wynik każdej części egzaminu przedstawionego w procentach mnoży się przez 0,2

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych,

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

 2) W przypadku przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych (zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia) obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród następujących przedmiotów: matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie – 80 punktów

Za oceny wyrażone w stopniu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje

się odpowiednio:

a)      celujący – 20 punktów,

b)      bardzo dobry – 16 punktów,

c)      dobry – 12 punktów,

d)      dostateczny – 8 punktów,

e)      dopuszczający – 2 punkty.

 3)  Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się – 5 punktów.

 4) W przypadku przeliczania na punkty kryterium określonego jako uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, za:

 a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów, Dziennik Ustaw –3 – Poz. 1942

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

 e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

- krajowym - przyznaje się 3 punkty,
- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

 5)  W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 2 punktów.

 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie światy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 1)  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

       b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

       c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

       d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

       a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

       b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

       c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

       d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

       e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 4)   języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 8 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 4 punkty,

       d) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty,

       e) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.

 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt 2, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 4. W postępowaniu rekrutacyjnym, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1)   celującym – przyznaje się 20 punktów

2)   bardzo dobrym – przyznaje się 16 punktów

3)   dobrym – przyznaje się 12 punktów

4)   dostatecznym – przyznaje się 8 punktów

5)   dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 Liceum Ogólnokształcące  i Technikum w Zespole Szkół w Michałowie

 Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej

Kryteria świadectwo

 

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

aktywność na rzecz innych ludzi

2 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 pkt

szczególne osiągnięcia

(max)13 pkt

wynik z języka polskiego

(max)20pkt

wynik z I przedmiotu

(max)20 pkt

wynik z II przedmiotu

(max)20 pkt

wynik z III przedmiotu

(max)20pkt

max

(max)110pkt

Kryteria - egzamin gimnazjalny

 

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w %

Punkty w

postępowaniu

rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

max 100%

X 0,2=20 pkt

wynik z matematyki

max 100%

X 0,2=20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

max 100%

X 0,2=20 pkt

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii

max 100%

X 0,2=20 pkt

wynik z języka obcego na poziomie podstawowym

max 100%

X 0,2=20 pkt

max

 

100 pkt

Razem

 

200pkt

 

Podstawa prawna
1. Art.9 ust. 2 oraz art. 10, ust. 1 i 9 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
2. § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)
3. Zarządzenia nr 10/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół dla dorosłych w województwie podlaskim

 

 

000841321
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
895
660
3077
16832

HOT NEWS
UWAGA: Nauka w szkołach dla dorosłych jest bezpłatna - Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – 10 zjazdów w semestrze: Ubiegający się o przyjęcie proszeni są o składanie dokumentów sekretariacie Zespołu Szkół w Michałowie ul. Sienkiewicza 5ZAPRASZAMY OSOBY DOROSŁE ORAZ MŁODZIEŻ DO PODJĘCIA NAUKI W NASZYCH SZKOŁACH !!!