Michałowo, dnia 11.07.2018 r.

Nr sprawy: ZS.21.1.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i wymianę kotła węglowego c.o. na piec opalany pelletem o mocy 180-200 kW
w budynku Zespołu Szkół w Michałowie, przy ul. Sienkiewicza 5.

I.            Zamawiający

Powiat Białostocki - Zespół Szkół w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 5 

II.         Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

III.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- demontaż istniejącego kotła c.o.

- dostawa (transport), wniesienie i montaż pieca o mocy 180/200 kW oraz wszystkich elementów oprzyrządowania min. kosz na pellet, planik o mocy 180/200 KW, sterownik,

- dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania pieca oraz wymiana elementów instalacji hydraulicznej t.j. pompa, zawory, filtry do wody, mieszacz

- wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco).

W celu dokładnego oszacowania kosztów ww. zamówienia oraz dostosowania odpowiedniej technologii, doboru materiałów i urządzeń zalecana jest wizja lokalna.

IV.      Termin realizacji zamówienia

Zakończenie robót nastąpi z chwilą dokonania protokolarnego odbioru robót; wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 15 września 2018 r.

 

V.         Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

 

VI.      Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Michałowie,   ul. Sienkiewicza 5, do dnia 30 sierpnia 2018 r., do godziny 1500

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem:

„Oferta na wymianę pieca c.o. w Zespole Szkół w Michałowie”

VII.   Inne informacje

1.        Ofertę musi podpisać osoba posiadająca umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

2.        Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót, zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia do siedziby Zespołu Szkół w Michałowie.

Fakturę należy wstawić:

Nabywca:   Powiat Białostocki

                    ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

                     NIP: 9661579415

Odbiorca:   Zespół Szkół w Michałowie

                     16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 5

3.        Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Dorota Burak – Dyrektor, Irena Kulesza – inspektor d.s. bhp

4.        Załączniki:

a)         Formularz ofertowy– załącznik nr 1 

b)        Wzór umowy– załącznik nr 2 

 

000771104
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
403
1185
4976
19970

HOT NEWS
Nagroda ORŁY MICHAŁOWA 2018 przyznana naszej szkole: