Michałowo, 07 – 02 – 2017 r.

Nr postępowania ZS.261.1.2017                                         

                                        ZAPYTANIE  OFERTOWE

na dostawy o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro.

1.Zamawiający:

Powiat Białostocki

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

Odbiorca:

Zespół Szkół w Michałowie

16 – 050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 5

tel.  857189037, e-mail:zespmich@neostrada.pl 

ogłasza postępowanie na: „ Dostawę miału węglowego”

2.        Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego, który winien spełniać n.w.   

 parametry jakościowe:

a) wartość opałowa                -           23 000 MJ/kg 

b) wilgotność całkowita         -           do 13 %

c) zawartość popiołu              -           do 18 %

d) zawartość siarki                 -           do 0,8 %

e) typ węgla                           -           32.1

f) granulacja                           -           powyżej 5 mm

g) ilość                                    -          ok. 95 ton

Certyfikat jakości węgla winien być dostarczony razem z dostawą miału węglowego.

KOD CPV 09111000 - 0 węgiel i paliwa na bazie węgla.

3.        Miejsce realizacji:  Zespół Szkół w Michałowie

4.        Termin wykonania zamówienia  - od podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.

5.        W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.)

6.        Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 2 do zapytania), zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 3 do zapytania)

7.        Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena - 100 % . W cenę winien być wliczony koszt transportu.

Oferty należy składać w  sekretariacie Zespołu Szkół w Michałowie w kopercie z napisem:                          

„ Dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w Michałowie”

Termin składania ofert upływa dnia 15 lutego 2017 r. do godziny  930

Pozostałe informacje: niniejsze postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem  przepisów  ustawy   z dnia 29 stycznia  2004 r. - Prawo   zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), na podst. art. 4 pkt 8  w/w ustawy.                            

 Załączniki:

1.    Formularz ofertowy 

2.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

3.    Wzór umowy  

000771070
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
369
1185
4942
19936

HOT NEWS
Nagroda ORŁY MICHAŁOWA 2018 przyznana naszej szkole: