Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zmieniamy się na lepsze. Dołącz do nas. Czekamy właśnie na Ciebie.

Liceum w Michałowie

do LO i Technikum w Zespole Szkół w Michałowie na rok szkolny 2020/2021
na podstawie:
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz.1148 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 1737);
- Zarządzenia nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących oraz pięcioletnich techników (…); wprowadza się regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół w Michałowie na rok szkolny 2020/2021 w poniższym brzmieniu:
§ 1. Przepisy ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa:
1) zadania komisji rekrutacyjnej,
2) terminarz rekrutacji do liceum ogólnokształcącego i technikum w Zespole Szkół w Michałowie na rok szkolny 2020/2021,
3) kryteria rekrutacji do liceum ogólnokształcącego i technikum w Zespole Szkół w Michałowie na rok szkolny 2020/2021,
2. Rekrutację do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum przeprowadza komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą powołani przez dyrektora szkoły: przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji oraz jej członkowie.
3. Rekrutacja odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także w zarządzeniu Podlaskiego Kuratora Oświaty.
4. Terminarz rekrutacji opracowany jest na podstawie Zarządzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty.
5. Zespół Szkół w Michałowie ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021 do trzech klas pierwszych o następujących profilach:
1) kl. 1 A Liceum Ogólnokształcące – profil estradowy z rozszerzonymi przedmiotami: historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język angielski,
2) kl. 1 B Liceum Ogólnokształcące – profil informatyczno-społeczny z rozszerzonymi przedmiotami: informatyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski,
3) kl. 1 T Technikum – technik pojazdów samochodowych.
§ 2. Komisja rekrutacyjna.
1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
8. Listy, o których mowa w ust. 5 i 7, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
9. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 7, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
10. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
12. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.
14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające (w naborze na rok szkolny 2020/2021 pkt. nie dotyczy).
15. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio (w naborze na rok szkolny 2020/2021 pkt. nie dotyczy).
16. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
17. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
§ 3. Terminarz rekrutacji.

 Lp.

 Rodzaj czynności

 Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Podanie przez Dyrektora Szkoły do wiadomości kandydatów informacji dotyczących kryteriów przyjęć do szkoły.

28 lutego 2020 r. (piątek)

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata).

Wnioski podpisane przez rodziców / opiekunów o przyjęcie do szkoły można składać w następujący sposób:

1. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do sekretariatu szkoły w godzinach 8:00 - 16:00 w siedzibie szkoły przy ulicy Sienkiewicza 5 w Michałowie

lub

2. Wysłanie skanu bądź zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym drogą mailową na adres szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

4.

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do oddziału o profilu estradowym.

I termin:

3 lipca 2020 r.

II termin:

17 lipca 2020 r.

5.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

I termin:

9 lipca 2020 r.

II termin:

23 lipca 2020 r.

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca 2020 r.

do 4 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych o oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek)

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r. (wtorek)

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12 sierpnia 2020 r. (środa )

10. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

11.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

od 13 sierpnia 2020 r

do 18 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

12.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020 r. (środa)

do godz. 14.00

UWAGA – w roku szkolnym 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, wówczas kandydaci będą przyjmowani do szkoły na podstawie  decyzji dyrektora szkoły.

§ 4. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Michałowie
1. W przypadku kandydata do klasy pierwszej LO o przyjęciu decyduje liczba punktów możliwych do uzyskania za:
• wyniki egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
• oceny z języka polskiego, matematyki i muzyki oraz jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: biologii, geografii, języka angielskiego, języka obcego, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie;
• świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem;
• szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, w tym osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej.
2. W przypadku kandydata do klasy pierwszej technikum o przyjęciu decyduje liczba punktów możliwych do uzyskania za:
• wyniki egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
• oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch z obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, języka obcego, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie;
• świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem;
• szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, w tym osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej.
3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi łącznie 200.
1) w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
a) z języka polskiego i matematyki - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35
b) z muzyki - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3.
2) w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 18 punktów b) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów c) dobrym - przyznaje się po 14 punktów
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
3) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
4) W przypadku przeliczania na punkty kryterium określonego jako uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, za:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów, - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w lit. a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
- krajowym – przyznaje się 3 punkty, - wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
5) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.
6) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
7) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, które wymienione są na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym – przyznaje się po 35 punktów,
- bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
- dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
- dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
- dopuszczającym – przyznaje się po 10 punków;
b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym – przyznaje się po 30 punktów,
- bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
- dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
- dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
- dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.
8) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego lub/i matematyki, na podstawie 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 7) a) oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty oraz których dotyczy zwolnienie.
1) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, na podstawie art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 7) b) ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
4. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym.
5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności oraz uzyskują 200 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
6. Preferencje przy przyjmowaniu do szkoły:
1) w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
2) w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
7. Kryteria wymienione w ust. 5. pkt. 2. mają jednakową wartość.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00
Siedziba szkoły: 16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 5.
§ 5 . Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2020 r.

Zegar

Użytkownicy online

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Kalendarz

lipiec 2021
pwścpsn
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Polecamy

HOT NEWS
UWAGA: Nauka w szkołach dla dorosłych jest bezpłatna - Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – 10 zjazdów w semestrze: Ubiegający się o przyjęcie proszeni są o składanie dokumentów sekretariacie Zespołu Szkół w Michałowie ul. Sienkiewicza 5 ZAPRASZAMY OSOBY DOROSŁE ORAZ MŁODZIEŻ DO PODJĘCIA NAUKI W NASZYCH SZKOŁACH !!!

Serwis internetowy Zespołu Szkół w Michałowie | Projekt i administracja Jerzy Stpiczyński

Copyright © 2021 Serwis internetowy Zespołu Szkół w Michałowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
001763648
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
274
724
10104
31619